Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.centrepsicopeagogicancel.es és un domini d’Internet registrat per Centre Psicopedagògic AnCel SCP, N.I.F. J66510553, amb domicili administratiu al C / Peris i Mencheta 8, local 1 C.P. 08032, Barcelona. CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P., implica l’acceptació expressa de  totes i cadascuna de les següents:

Condicions Generals d’ús de la WEB: http: //www.centrepsicopeagogicancel.es:

CAPACITAT LEGAL:

L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferts en la WEB de CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P., manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta WEB i / o contractar els Productes i Serveis ofert

1.CAPACITAT LEGAL:

L’usuari declara que es major d’edat (major de 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis ofertats en la WEB de CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P., manifestant així mateix que accepta en la seva totalitat les condicions aquí anunciades per utilitzar aquesta WEB i/o contractar els Productes i Serveis ofertat.

2. FINALITATS:

Centre Psicopedagògic AnCel l’informa que les dades de caràcter personal, el tractament de les quals es realitza en concepte de responsable, tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals de les que és part, així com oferir a les persones i entitats interessades qualsevol informació sobre activitats, productes i serveis relacionats amb Centre Psicopedagògic AnCel, especialment els referits a:

Reeducació
Reforç escolar
Logopèdia
Assessorament familiar

Les comunicacions indicades podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L’interessat haurà d’autoritzar l’enviament de comunicacions de forma explícita, mitjançant el marcatge de les corresponents caselles, en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que es proporcionin.

3. L’USUARI:

Que hi hagi contractat o que contracti els diferents productes i serveis que ofereix Centre Psicopedagògic AnCel haurà de registrar com a client, a efectes dels quals declara que tota la informació subministrada a l’hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa:

L’usuari de www.centrepsicopeagogicancel.es garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, d’ara endavant les DADES, facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

L’usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan resulti necessària per a l’adequada prestació dels Productes i Serveis oferts per Centre Psicopedagògic AnCel i requerits pels usuaris.

L’usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de Centre Psicopedagògic AnCel i dels diferents productes i serveis comercialitzats o promocionats per Centre Psicopedagògic AnCel.

4. DRETS DE L’INTERESSAT:
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el Centre Psicopedagògic AnCel estem tractant dades personals que li concerneixen o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, el Centre Psicopedagògic AnCel deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.
En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que Centre Psicopedagògic AnCel només els reservarà i s’utilitzarà en els casos autoritzats per la llei. Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades de manera que poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que se’ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
L’interessat podrà exercir qualsevol d’aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça centreancel@gmail.com, adjuntant còpia del DNI o document identificador substitutori i indicant clarament el dret a què es refereixi. Així mateix podrà fer la sol·licitud per correu postal a l’adreça indicada anteriorment. La resposta a les peticions que es realitzin es durà a terme amb la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable d’informar l’interessat de la pròrroga dins el primer mes des de la sol·licitud.

5.CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P:

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantía dels drets digitals, i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i Nou Reglament Europeu 2016/679 del 25 maig 2018, les DADES enviades per l’usuari a través d’ www.centrepsicopedagogicancel.es, seran tractades per Centre Psicopedagògic AnCel de forma automatitzada i seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els Productes i Serveis de Centre Psicopedagògic AnCel:

5.1. Aquest Registre d’Activitats de Tractament el Responsable és la societat mercantil Centre Psicopedagògic AnCel S.C.P amb domicili administratiu al C / Peris i Mencheta, 8 CP 08032 Barcelona, ​​e-mail: centreancel@gmail.com

5.2. Els titulars de les DADES tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i eliminació en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

5.3. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantía de drets digitals i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i nou reglament Europeu 2016/679 del 25 maig 2018.

5.4. Per a les finalitats continguts en la present clàusula n’hi haurà prou amb contactar amb CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL S.C.P. a través del correu electrònic centreancel@gmail.com, o bé, escrivint al seu domicili administratiu situat en la C / Peris i Mencheta local 1, Codi Postal 08032, Barcelona, ​​Espanya.

5.5. CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL S.C.P. garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries a les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l’accés a les DADES de persones no autoritzades.

5.6. Sense perjudici de l’anterior aquests DADES podran ser revelats a les autoritats públiques només en el cas que les mateixes així ho requerissin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

6. ÚS DE LA PÀGINA www.centrepsicopedagògicancel.es DE CENTRE
PSICOPEDAGÒGIC ANCEL S.C.P:
6.1. La utilització de la pàgina www.centrepsicopedagogicancel.es i /o dels Productes i Serveis de Centre Psicopedagògic AnCel, suposarà l’acceptació plena i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals contingudes en l’última versió de les Condicions Generals per les quals l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.centrepsicopedagogicancel.es.

6.2. Centre Psicopedagògic AnCel podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes condicions generals així com els Productes i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de www.centrepsicopedagogicancel.es.

6.3. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de Centre Psicopedagògic AnCel, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic centreancel@gmail.com.

6.4. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.centrepsicopedagogicancel.es i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord a la llei, els bons costums i l’ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.centrepsicopedagogicancel.es o els Productes i Serveis oferts, amb fins o efectes il·lícits i/o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, o lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin perjudicar la pàgina www.centrepsicopedagogicancel.es o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixa, o per la resta dels usuaris, o per Centre Psicopedagògic Ancel i/o que afectin o poguessin afectar la imatge de CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL S.C.P.

6.5. Els usuaris de www.centrepsicopedagogicancel.es hauran d’observar qualsevol instrucció que, a través d’e-mail, www.centrepsicopedagogicancel.es o, 935018808 o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.

6.6. L’usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que en cada moment imposi la legislació en vigor en relació a l’exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

7. ELS SERVEIS DE CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL:
No estan destinats a menors i no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d’edat.

8. MOTIUS D’EXCLUSIÓ:
CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL S.C.P es reserva el dret d’exclusió temporal o definitivament a l’usuari en qualsevol dels següents supòsits:

8.1. Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d’ús establerts en el present document.

8.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l’ordre públic.

8.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingués l’usuari amb CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL S.C.P. L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia de CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL S.C.P. a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’AUTOR:

9.1 Tota la informació continguda en www.centrepsicopedagogicancel.es, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

9.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. o als seus llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recull les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a www.centrepsicopedagogicancel, sense autorització prèvia de CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P.

9.3. L’usuari, haurà d’utilitzar els continguts i informacions recollides a www.centrepsicopedagogicancel.es de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre que no s’elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada a www.centrepsicopedagogicancel.es sense autorització prèvia i per escrit de Centre Psicopedagògic AnCel queda prohibit. L’autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic centreancel@gmail.com.

9.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.centrepsicopedagogicancel.es ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem comuniqui a CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. aquesta circumstància, remetent notificació a l’adreça de correu electrònic centreancel@gmail.com, i incloent com a mínim, els punts següents: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant. b) Dades del titular dels drets d’autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.centrepsicopedagogicancel.es. d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual.

9.5. Sense perjudici del que assenyala els paràgrafs precedents, CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor o altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

10. HIPERLINKS:

10.1 En el cas que www.centrepsicopedagogicancel.es refereixi mitjançant enllaços a publicitat a pàgines web de tercers, CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta / es pàgina / es, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l’ordre públic, els continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L’existència d’un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. i el propietari de la pàgina web en què el mateix s’estableixi.

10.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.centrepsicopedagogicancel.es, hauran de garantir que el hiperlink només permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.centrepsicopedagogicancel.es, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.centrepsicopedagogicancel.es. Excepte aquells signes que formin part del hiperlink, l’usuari garantirà que la pàgina WEB en la qual s’estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P.

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:

11.1 CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels Productes i Serveis posats a disposició de l’usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

11.2 CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines WEB, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

12. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALS:

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.

13. ERRORS TIPOGRÀFICS:

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. fa tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en el web site de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió d’adquirir els Productes i Serveis basant-se en aquest error CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. es ho comunicarà al Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per part seva.

14. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:

La inscripció de l’usuari com a client de CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. implica el coneixement i acceptació expressa d’aquestes Condicions Generals. La contractació d’un Producte o Servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren en CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ANCEL, S.C.P. implica l’acceptació explícita de les condicions generals.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis fur (o qualsevol altre que, si s’escau, els correspongui), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d’altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari.
En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un “clic” al botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari .

DADES FACILITADES PER TERCERS:

En cas que en una sol·licitud s’incloguessin DADES per persones no titulars dels mateixos l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.